Searching Scripting Status on a Website - Tìm Kiếm Trạng Thái Scripting Trên Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Scripting
Để tìm kiếm trạng thái scripting trên web:
  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Managing Scripting. Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn [Scripting Language] để xem chi tiết, chẳng hạng như nhấp chuột vào ASP.NET. Hiển thị các trang ASP.NET.
  4. Trong mục tìm kiếm, nhập Website Name và nhấp vào .Danh sách được lọc sẽ được hiển thị.

 

Gửi phản hồi