Thiết lập thông tin Profile

Hướng dẫn Hosting > Panel Configuration > Account

Để thiết lập thông tin Profile:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái Panel Configuration, chọn My Account.
 3. Click chọn Personal Profile.
  Trang thông tin cá nhân được hiển thị.
 4. Xác định phần thông tin cá nhân (Profile Information):
  • First Name: Nhập First name.
  • Last Name: Nhập Last name.
  • Company: Nhập tên công ty.
  • Email Address: Nhập địa chỉ email.
  • Street Address 1: Nhập địa chỉ liên hệ chính.
  • Street Address 2: Nhập địa chỉ liên hệ phụ.
  • City: Nhập thành phố.
  • Country: Chọn quốc gia tương ứng từ drop-down list.
  • Province/State: Chọn quận/ huyện tương ứng từ drop-down list.
   Click chọn Other để nhập tên quận/ huyện nếu không có trong drop-down list.
  • Zip/Postal Code: Nhập zip/ postal code.
  • Phone No: Nhập số điện thoại.
  • Fax No: Nhập số fax.
  • National Identification No: Nhập số CMND.
 5. Click chọn Update General Profile.
  Thông tin cá nhân sẽ được thiết lập.
 6. Click chọn Change Password tab.
  Trang thay đổi mật khẩu được hiển thị.
 7. Xác định phần thông tin bên dưới:
  • Login Password: Nhập mật khẩu mới.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu.
 8. Click chọn Change Password.
  Mật khẩu sẽ được thay đổi.

Gửi phản hồi