Customer General Settings

Hướng dẫn Hosting > Panel Configuration > Customer Settings

Để thiết lập phần thông tin khách hàng:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái click chọn Panel Configuration, chọn Customer Settings.
 3. Click chọn General Settings.
  Trang thiết lập Thông tin chung được hiển thị.
 4. Xác định phần thông tin bên dưới:
  • Enable Password Complexity: Đánh dấu check nếu cho phép mật khẩu phức tạp.
  • Minimum Password Length: Độ dài tối thiểu của mật khẩu.
  • Default Theme: Chọn theme từ drop-down list.
   Để thêm custom field:
   1. Click chọn [Add Custom Field].
    Further fields được hiển thị.
   2. Xác định phần thông tin bên dưới:
    • Field Name: Nhập field name.
    • Visible In: Đanh dấu check nếu field này là bắt buộc nhập.
     • General Profile: Đánh dấu check để hiển thị field ở phần Thông tin chung.
     • Billing Profile: Đánh dấu check để hiển thị field ở phần thông tin xuất hóa đơn.
    • Optional:
     • Yes: Đánh dấu check nếu field là optional.
   3. Click chọn Add Field.
    Field mới sẽ được tạo.
 5. Click chọn Save Settings.
  Thông tin thiết lập sẽ được lưu lại.

Gửi phản hồi