Thiết lập thông tin hiển thị (Display Settings)

Hướng dẫn Hosting > Panel Configuration > Configure Services

Để thiết lập phần thông tin hiển thị (Display Settings):

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái click chọn Panel Configuration, chọn Configure Services.
 3. Click chọn Display Settings.
  Trang Thiết lập thông tin được hiển thị.
 4. Control Panel Language:
  • Select Language: Chọn ngôn ngữ cho Control Panel từ drop-down list.
 5. Date Format:
  • Select Date Format: Chọn định dạng ngày từ drop-down list.
 6. Control Panel Theme:
  • Select Theme: Chọn theme từ drop-down list.
 7. Private Label information:
  • Company Name: Nhập Tên công ty.
  • Company Banner: Nhập Banner Url công ty.
 8. Record Display information:
  • Records per Page: Chọn số lượng dòng được hiển thị trên một trang.
 9. Click Save Settings.
  Thông tin thiết lập sẽ được lưu lại.

Gửi phản hồi