Thêm DNS Zone

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý DNS

Để thêm DNS zone:  

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái chọn Hosting Services, chọn Manage DNS.
 3. Click Add Zone.
  Trang thêm DNS Zone hiển thị.
 4. Xác định các thông tin sau:
  • Chọn Website: Chọn website từ drop-down list.
 5. Click chọn Add DNS Zone.
  DNS Zone sẽ được thêm.

  Đề thêm chỉ một DNS Zone:

  1. Click chọn Add DNS Only Zone.
  2. Xác định các thông tin sau:
   • Domain Name: Tên miền.
   • Web Server IP: Địa chỉ IP web server.
   • Website Type: Chọn loại website.
   • Select Zone Owner: Chọn người sở hữu zone (zone owner) từ drop-down list (Trường hợp là user mới, click chọn Next để xác định thông tin cho User.)
  3. Click chọn Add DNS Zone.

   

 

Gửi phản hồi