Managing Folders - Quản Lý Thư Mục

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Folders & Security

Quản lý thư mục bao gồm:

 • Adding a Folder - Thêm một thư mục
 • Adding a File - Thêm một tập tin
 • Editing a File - Cập nhật một tập tin
 • Zipping a File/Folder - Nén một tập tin/thư mục
 • Uploading Files - Tải lên tập tin
 • Managing Actions - Quản lý các hoạt động
Để thêm một thư mục:
 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái nhấp vào Hosting Services, và sau đó Manage Websites.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấn vào My Websites.
  Hiển thị trang My Websites.
 4. Dưới cột Website Name, chọn trang web sau đó nhấp vào Properties.
  Hiển thị trang Website Properties.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  Hiển thị các tùy chọn trong Folders & Security.
 6. Nhấp vào Folder Manager.
  Hiển thị trang File/Folders Manager.
 7. Dưới Files/Folders Manager phần trên bên trái , chọn thư mục cần thiết của bạn.
  Các thư mục đại diện sẽ được hiển thị.

  Các Listing of Files/Folders hiển thị tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được chọn ở phần trên bên phải.

 8. Nhấn vào Add New Folder.
  Hiển thị một hộp thoại.
 9. Nhập tên của thư mục và nhấn OK.
  Một thư mục mới được thêm vào.

Để thêm một tập tin:

 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó chọn Manage Websites.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấn vào My Websites.
  Hiển thị trang My Websites.
 4. Dưới cột Website Name, chọn trang web sau đó nhấp vào Properties.
  Hiển thị trang Website Properties.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  Hiển thị tùy chọn trong Folders & Security.
 6. Nhấp vào Folder Manager.
  Hiển thị trang File/Folders Manager.
 7. Dưới Files/Folders Manager phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết của bạn.
  Các thư mục đại diện sẽ được hiển thị.

  Các Listing of Files/Folders hiển thị tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được chọn ở phần trên bên phải.

 8. Nhấn vào Add New File.
  Hiển thị một hộp thoại.
 9. Nhập tên của tập tin và nhấn OK.
  Một tập tin mới được thêm vào.

Để nén một tập tin/thư mục:

 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó chọn Manage Websites.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấn vào My Websites.
  Hiển thị trang My Websites.
 4. Dưới cột Website Name, chọn trang web sau đó nhấp vào Properties.
  Hiển thị trang Website Properties.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  Hiển thị tùy chọn trong Folders & Security.
 6. Nhấp vào Folder Manager.
  Hiển thị trang File/Folders Manager.
 7. Dưới Files/Folders Manager phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết của bạn.
  Các thư mục đại diện sẽ được hiển thị.

  Các Listing of Files/Folders hiển thị tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được chọn ở phần trên bên phải.

 8. Dưới phần Zip File/Folder, loại Archive Name.
 9. Chọn Also Zip Sub Folders để kiểm tra các thư mục phụ.
 10. Nhấn vào Zip Selected File/Folder.
  Các File/Folder sẽ được nén lại.

Để tải lên các tập tin:

 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó chọn Manage Websites.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấn vào My Websites.
  Hiển thị trang My Websites.
 4. Dưới cột Website Name, chọn trang web sau đó nhấp vào Properties.
  Hiển thị trang Website Properties.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  Hiển thị tùy chọn trong Folders & Security.
 6. Nhấp vào Folder Manager.
  Hiển thị trang File/Folders Manager.
 7. Dưới Files/Folders Manager phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết của bạn.
  Các thư mục đại diện sẽ được hiển thị.

  Các Listing of Files/Folders hiển thị tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được chọn ở phần trên bên phải.

 8. Dưới phần Upload Files, nhập Path(đường dẫn) của tập tin được tải lên.
 9. Nhấn vào Upload Files.
  Các File(s) sẽ được tải lên

Để quản lý hoạt động:

 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó chọn Manage Websites.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấn vào My Websites.
  Hiển thị trang My Websites.
 4. Dưới cột Website Name, chọn trang web sau đó nhấp vào Properties.
  Hiển thị trang Website Properties.
 5. Chọn tab Folders & Security.
  Hiển thị tùy chọn trong Folders & Security.
 6. Nhấp vào Folder Manager.
  Hiển thị trang File/Folders Manager.
 7. Dưới Files/Folders Manager phần trên bên trái, chọn thư mục cần thiết của bạn.
  Các thư mục đại diện sẽ được hiển thị.

  Các Listing of Files/Folders hiển thị tất cả các thư mục hiện có hoặc các tập tin trong thư mục được chọn ở phần trên bên phải.

 8. Dưới cột Actions, nhấn vào biểu tượng yêu cầu.
     Delete - Xóa bỏ
     Rename - Đổi tên
     Edit - Cập nhật/chỉnh sửa
     Download - Tải về
     ACL Permissions - ACL Phân quyền
  ACL Permissions(Phân quyền) có thể nhìn thấy chỉ khi chúng ta kích hoạt từ Global Settings .

  Để quản lý ACL Permissions (phân quyền):

  1. Nhấn vào  để xem các quyền trong ACL Permissions.
   Hiển thị trang phân quyền View/Set/Remove ACL Permissions.
  2. Nhấn vào thư mục cần thiết.
   Các tập tin trong thư mục được hiển thị.
  3. Nhấp vào tên của tập tin cần thiết, và sau đó View/Set/Remove Permissions.
   Hiển thị trang phân quyền View/Set/Remove ACL Permissions.
  4. Dưới Users danh sách, chọn người dùng.
  5. Dưới Permissions danh sách, chọn quyền được phép.
  6. Dưới Inheritance danh sách, chọn mức độ kế thừa.
  7. Nhấn vào Add/Change.
   Các điều khoản quy định sẽ được gán cho người dùng được chọn.

   

  Để chỉnh sửa một tập tin:

  1. Nhấn vào đây  để chỉnh sửa các tập tin cần thiết.
   Hiển thị trang tập tin cần chỉnh sửa.
  2. Sửa đổi các văn bản theo yêu cầu và nhấn Save.
   Các tập tin được cập nhật sao cho phù hợp với hoàn cảnh

Gửi phản hồi