​Installing Click and Install Applications - Nhấn Cài đặt và Cài đặt các ứng dụng

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để nhấn cài đặt và cài đặt các ứng dụng:

 1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
  Một trình đơn phụ hiển thị.
 3. Nhấn vào Install Apps.
  Hiển thị trang cài đặt và tên ứng dụng.
 4. Các thông tin chung bao gồm:
  • Select Category(Chọn loại): Chọn thể loại yêu cầu từ trình đơn thả xuống từ hộp danh sách.
  • Website Name(Tên web): Chọn tên của trang web từ trình đơn thả xuống từ hộp danh sách.
  • Application Name(Tên ứng dụng): Chọn tên của ứng dụng từ trình đơn thả xuống từ hộp danh sách.
  • Installation Preference(Cài đặt theo ưu tiên): Chọn tùy chỉnh theo yêu cầu.
  • Virtual Directory Name(Tên thực tế): Nhập tên của thư mục.
  • Database Name(Tên cơ sở dữ liệu): Nhập tên cơ sở dữ liệu.
  • Database Login(Tên đăng nhập): Tên đăng nhập vào cơ sở dữ liệu.
  • Password(Mật khẩu): Nhập mật khẩu.
  • Confirm Password(Xác nhận mật khẩu): Nhập lại mật khẩu.
  • Select Database Instance(Chọn cơ sở dữ liệu áp dụng): Chọn cơ sở dữ liệu được thả xuống từ danh sách.
 5. Chọn I Accept bằng cách check vào ô.
 6. Nhấn vào Install App.
  Hiển thị các trang thông tin truy cập.
 7. Nhấn vào Finish Installation.
  Các ứng dụng được chọn sẽ được cài đặt.
  Các ảnh chụp màn hình cho thấy quá trình cài đặt ứng dụng trên Ad Management.

Gửi phản hồi