Viewing E-Commerce Solutions - Các giải pháp thương mại điện tử

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem các giải pháp thương mại điện tử:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services,và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào E-Commerce.
    Hiển thị các trang thương mại điện tử.

 

Gửi phản hồi