Viewing MySQL Web Data Administrators - Quản trị dữ liệu MySQL trên Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem quản trị dữ liệu MySQL trên web:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào MySQL Web Data Administrator.
    Hiển thị các dữ liệu MySQL trên trang quản trị web. 

Gửi phản hồi