Viewing Customer Support Solution - Các Giải pháp Hỗ trợ Khách hàng

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để các giải pháp hỗ trợ khách hàng:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Customer Support Solution.
    Hiển thị các trang giải pháp hỗ trợ khách hàng.

Gửi phản hồi