Viewing Content Management System - Hệ thống quản lý nội dung (CMS)

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem hệ thống quản lý nội dung:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Content Management System.
    Hiển thị trang hệ thống quản lý nội dung.

Gửi phản hồi