Cấu hình DNS Zone

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý DNS

Cấu hình Zone:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Từ menu trái chọn Hosting Services, chọn Manage DNS.
 3. Under Zone Name column, select zone and click Zone Editor.
  Trang cấu hình Zone được hiển thị.
 4. General Settings:
  • Admin Email Address: Địa chỉ email zone administrator.
 5. Name Server Settings:
  • Primary Name Server: Tên server chính.
  • Secondary Name Server: Tên server phụ thứ 2.
  • Third Name Server: Tên server phụ thứ 3.
  • Fourth Name Server: Tên server phụ thứ 4.
 6. SOA Settings:
  • Refresh Time: refresh time for the zone.
  • Number of Retries:number of retries for the zone.
  • Expire Time: the expiry time for the zone.
  • TTL: the Time-To-Live (TTL) time period of the zone.
   Đề thêm mới DNS record, click chọn Add Record và xác định thông tin bên dưới:
   • Record Name: name of the record.
   • Record Type: type of the record.
   • Record Data: data of the record.
 7. Click chọn Save & Reload.

Gửi phản hồi