Viewing Online Calendars - Xem Lịch Trực Tuyến

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem lịch trực tuyến:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Online Calendar.
    Hiển thị các trang Lịch trực tuyến.

Gửi phản hồi