Viewing Website Builders - Xem Web đã khởi tạo

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem web đã khỏi tạo:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Website Builder.
    Hiển thị trang web đã khởi tạo.

Gửi phản hồi