Viewing Photo Galleries - Xem Thư Viện Hình Ảnh

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem thư viện hình ảnh:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Photo Gallery.
    Hiển thị trang thư viện hình ảnh .

Gửi phản hồi