Viewing MSSQL Web Data Administrators - Quản trị dữ liệu MSSQL trên Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem quản trị dữ liệu MSSQL trên Web:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào MSSQL Web Data Administrator.
    Hiển thị các trang quản trị dữ liệu MSSQL trên Web.

Gửi phản hồi