Viewing Ad Management Applications - Quản lý các ứng dụng quảng cáo

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem quản lý các ứng dụng quảng cáo:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Ad Management.
    Hiển thị trang quản lý quảng cáo.

Gửi phản hồi