Viewing E-Cards - Xem E-Cards

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem e-card:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào E-Cards.
    Hiển thị trang E-Cards.

Gửi phản hồi