Viewing Web Forums - Xem Diễn Đàn Web

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để xem các diễn đàn web:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Web Forums.
    Hiển thị các trang diễn đàn trên web.

Gửi phản hồi