Xóa DNS Zone

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý DNS

Để xóa DNS zone:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu trái chọn Hosting Services, chọn Manage DNS.
  3. Bên dưới cột Zone Name, chọn zone và click chọn Delete.
    Hộp thoại hỏi xác nhận được hiển thị
  4. Click chọn OK.
    DNS Zone sẽ được xóa.

Gửi phản hồi